DIGITAL KIDS ASIA-PACIFIC

Công dân số cho trẻ em Dự án Digital Kids Asia-Pacific (DKAP) thúc đẩy sự hiểu biết toàn diện về quyền công dân số của trẻ em, hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững 4 về Giáo dục Chất lượng.
Xem thêm về DKAP tại: : dkap.org

DIGITAL KIDS ASIA-PACIFIC

Tìm hiểu về quyền công dân số của trẻ em
Dự án Digital Kids Asia-Pacific (DKAP) cung cấp thông tin về Quyền công dân số của trẻ em. Qua đó DKAP hướng tới xây dựng một môi trường nơi các công dân số trẻ tuổi được hỗ trợ bởi các chính sách và mọi can thiệp về quyền công dân số của trẻ em sẽ được cân nhắc trong bối cảnh phù hợp.

Nghiên cứu thực chứng

Nghiên cứu dữ liệu thu thập được từ 5.129 học sinh 15 tuổi ở 4 quốc gia để xem xét ảnh hưởng của môi trường trực tuyến đối với trẻ em ngày nay

Toàn diện

Nghiên cứu chuyên sâu về năm lĩnh vực tạo thành năng lực số của trẻ em.

Điều chỉnh phù hợp với bối cảnh

Nghiên cứu dựa trên trẻ em Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

KHUNG NGHIÊN CỨU DKAP

Khung nghiên cứu DKAP điều hướng các can thiệp về quyền công dân số của trẻ em bằng cách cung cấp một hướng tiếp cận toàn diện, dựa trên quyền và lấy trẻ em làm trung tâm. Khung bao gồm 5 lĩnh vực: Kỹ năng CNTT cơ bản, An toàn và khả năng phục hồi kỹ thuật số, Sự tham gia và tương tác trên môi trường số, Sáng tạo và đổi mới số, Trí tuệ và cảm xúc số. 

Khung nghiên cứu DKAP nhận thấy rằng quyền công dân số bắt đầu với yêu cầu cơ bản về công bằng về chất lượng tiếp cận CNTT-TT.

Những lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Nhận thức

Kỹ năng CNTT Cơ bản
Sáng tạo và đổi mới số
An toàn và khả năng phục hồi kỹ thuật số

Cách ứng xử

An toàn và khả năng phục hồi kỹ thuật số
Sự tham gia và tương tác trên môi trường số

Cảm xúc xã hội

Trí tuệ cảm xúc số

Những kết qủa nghiên cứu đáng chú ý

Sử dụng khung DKAP làm kim chỉ nam, UNESCO hợp tác cùng các nhóm nghiên cứu tại các quốc gia thực hiện một cuộc khảo sát thu thập dữ liệu từ 5.129 học sinh độ tuổi 15 ở bốn quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương, đó là: Bangladesh, Fiji, Hàn Quốc, và Việt Nam.

Một số phát hiện đáng chú ý: